תקנון מועדון לקוחות

  • 1.     מבוא

   מועדון הלקוחות של קטרינה טיפוח אורגני הנו מועדון לקוחות שהוקם במטרה להעניק לחברות המועדון עדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות.

  • 2 .     הגדרות

  2.1.  הצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום.

  2.2.  “הטבות” כהגדרתן בסעיף 4.1 לתקנון.

  2.3.  “חברת מועדון” הנה מי שהצטרפה לחברות במועדון בהתאם לסעיף 3 לתקנון.

  2.4.  “טופס ההרשמה” הנו פתיחת חשבון אישי באתר קטרינה טיפוח אורגני בכתובת https://katerina.co.il/

  2.5.  “המועדון” הנו מועדון הלקוחות של קטרינה טיפוח אורגני.

  2.6.  “מנהל המועדון” הנו קטרינה טיפוח אורגני

  2.7.  “פרטי חברת המועדון” כהגדרתם בסעיף 7 לתקנון .

  2.8.  “תקופת החברות” אינה מוגבלת בזמן.

  2.9.  “התקנון” הנו תקנון המועדון כמפורט במסמך זה .

  • 3.     הצטרפות למועדון

  3.1.  ההרשמה למועדון הנה לכל אדם מעל גיל 18.

  3.2.  ההרשמה למועדון הינה אוטומטית לבעלות חשבון באתר קטרינה טיפוח אורגני בכתובת  https://katerina.co.il ללקוחות שאינן בעלות חשבון באתר, ההרשמה נעשית באמצעות פתיחת חשבון אישי. באתר.
  3.3.  מנהלת המועדון חברת קטרינה טיפוח אורגני תהיה רשאית לדחות בקשה להצטרף למועדון מכל סיבה שהיא,על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.

  3.4.  הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לחברות במועדון. פתיחת חשבון אישי באתר, כמוה כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

  3.5.  חברת המועדון אחראית לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיה האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלה, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חברת המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

  3.6.  החברות במועדון היא ללא הגבלת זמן ותתקיים אלא אם כן בקשה החברה אחרת.

  3.7.  עם סיום החברות במועדון מסתיימות גם ההטבות והזכויות שצברה הלקוחה בתקופת החברות.

  3.8.  בהצטרפותו למועדון, וככל שלא הודיע אחרת, מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מקטרינה טיפוח אורגני, בכל אמצעי תקשורת שימצא לנכון, בקשר לקטרינה טיפוח אורגני, לפעילויותיה,למוצריה ולמבצעי הטבות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קטרינה טיפוח אורגני, ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן.

  3.9.  לקוחה המבקשת להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים מקטרינה טיפוח אורגני, במהלך תקופת החברות במועדון או שלאחריה, תודיע על כך לקטרינה טיפוח אורגני בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליה ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של החברה, שפרטי ההתקשרות עמו מפורטים להלן.

  • 4.     הטבות לחברות המועדון

  4.1.  במסגרת המועדון , חברות המועדון יהיו זכאיות לקבל את ההטבות הבאות:

  4.1.1. צבירה ומימוש נקודות

  4.1.1.1.    10% מסך התשלום נצבר כנקודות לרשותך.

  4.1.1.2. כל נקודה שווה 1 ₪

  4.1.1.3.      ניתן לפדות נקודות לפי הכלל הבא: 50% מנקודות צבורות ברכישה עד 260 ש"ח, 100%     מנקודות צבורות ברכישה מעל 261 ש"ח 

  4.1.1.4.      10 נקודות מתנה ינתנו במעמד ההצטרפות למועדון

  4.1.1.5.      15 נקודות מתנה יתנו לכל לקוחה, בחודש יום הולדתה (כפי שציינה אותו בטופס ההרשמה)        ועד פעם אחת בכל שנה קלנדרית. הנקודות אפשריות למימוש , 30 יום מיום ההולדת.

  4.2.  אם וככל שמנהל המועדון יחליט שחלק מההטבות שיינתנו יהיו ניתנות למימוש באמצעות קופונים, הקופונים ישלחו ללקוחה באמצעי המשלוח בו יבחר מנהל המועדון ,לפי שיקול דעת מנהל המועדון. מימוש הקופונים כאמור יתבצע באמצעות הקשת קוד קופון בעת הגעה לרכישה באתר. יובהר כי קופון שלא מומש על למועד סיום התוקף שלו לא יהיה תקף ולא יהיה ניתן לממשו לאחר מועד זה , וחברת המועדון לא תהיה זכאית לקופון חלופי ו/או תמורה כלשהי בגינו.

  4.3.  ההטבות הינן אישיות לחברות המועדון ואינן ניתנות להעברה.

  4.4.  מנהל המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתו.

  4.5.  קטרינה טיפוח אורגני שומרת לעצמה את הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה של 30 (שלושים) ימים מראש.

  1.     סיום וביטול חברות

  5.1.  מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חברת מועדון תהיה זכאית לבטל את חברותה במועדון בכל עת ע"י ביטול החשבון האישי שלה באתר קטרינה טיפוח אורגני.

  5.2.  במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון מכל סיבה, לא תהיה חברת המועדון זכאית להטבות.

  • 6.     מדיניות פרטיות , מאגר מידע ודיוור ישיר

  6.1.  מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חברת המועדון לכך שפרטי חברת המועדון שלה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת קטרינה טיפוח אורגני, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של קטרינה טיפוח אורגני או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות :

  6.1.2. למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחברת המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון)

  6.1.3. לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון

  6.1.4. לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות

  6.2.  חברות המועדון מאשרות שידוע להם שלא חלה עליהן חובה חוקית למסור את פרטי חברת המועדון וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברות המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרט חבר המועדון ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיע בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

  6.3.  חברות המועדון:

  6.3.1. שמתנגדות לשימוש בפרטי חברת המועדון אודותיהן .

  6.3.2. או שמעוניינות להסיר עצמן ממאגר המידע הרשום בבעלות קטרינה טיפוח אורגני .

  6.3.3. או שמבקשות שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר: יודיעו על כך בכתב למנהל המועדון, ובמקרה זה מנהל המועדון יפעל בהתאם להוראה שנמסרה להם, ויהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לבטל את חברותן במועדון מבלי שהם יהיו זכאיות לפיצוי כלשהו בגין כך.

  • 7.     אחריות

  7.1.  המועדון ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחברת המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב.

  7.2.  מנהל המועדון אינו מתחייב כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והוא שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי. על כן, חברות המועדון מתבקשות לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינות לשמור.

  7.3.  רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתר אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים.קטרינה טיפוח אורגני נוקטת הבמספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברות המועדון באתר אולם על חברות המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. קטרינה טיפוח אורגני אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון ( או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם ) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

  1. דרכי מסירת הודעות

  8.1.   דרכי מסירת הודעות לחברות המועדון לקטרינה טיפוח אורגני בכל דבר ועניין , ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני: info@katerina.co.il . או בטלפון 03-5466166

  8.3.  שעות פעילות שירות הלקוחות : ימים א-ה בין השעות 10:00-18:00 ( ללא ערבי חג,חגים,שבתות,וימי שבתון )

  אנו מברכים אותך על הצטרפותך למועדון ומאחלים לך הנאה מרובה.